top of page

Condicions de venda

 
Aquestes condicions de venda les conclouen, d'una banda, l'empresa Restaurant La Chaumière el domicili social de la qual és 96 Avenue Emmanuel Brousse, 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via, registrada amb el número RCS Perpinyà B 501035141.

d'ara endavant "Restaurant La Chaumière" i d'altra banda, per qualsevol persona física o jurídica que desitgi realitzar una compra a través del lloc web de "Restaurant La Chaumière" en endavant "el comprador"._cc781905-5cde- 3194- bb3b-136bad5cf58d_
 

Objecte 
Aquestes condicions de venda tenen com a objectiu definir la relació contractual entre Restaurant La Chaumière i el comprador i les condicions aplicables a qualsevol compra realitzada a través del lloc comercial de Restaurant La Chaumière, tant si el comprador és un professional com un consumidor. L'adquisició d'un bé o servei a través d'aquest lloc implica l'acceptació sense reserves per part del comprador d'aquestes condicions de venda. 
Aquestes condicions de venda prevaldran sobre qualsevol altra condició general o particular no aprovada expressament per Restaurant La Chaumière. Restaurant La Chaumière es reserva el dret de modificar les seves condicions de venda en qualsevol moment. En aquest cas, les condicions aplicables seran les vigents en la data de la comanda per part del comprador. 


Característiques dels béns i serveis oferts 
Els productes i serveis que s'ofereixen són els que figuren en el catàleg publicat al web del Restaurant La Chaumière. Aquests productes i serveis s'ofereixen fins a esgotar existències. 
Cada producte va acompanyat d'una descripció elaborada pel proveïdor; per a alguns d'ells, marcats DF, el comprador pot tenir accés a la documentació del proveïdor. 
Les fotografies del catàleg són el més fidels possible però no poden garantir una perfecta similitud amb el producte ofert, especialment pel que fa als colors. 

 


Preus 
Els preus que apareixen al catàleg són preus amb IVA inclòs en euros tenint en compte l'IVA aplicable el dia de la comanda; qualsevol canvi en la tarifa es pot repercutir en el preu dels productes o serveis. Restaurant La Chaumière es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment, entenent-se, però, que el preu que apareix al catàleg el dia de la comanda serà l'únic aplicable al comprador._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_
Els preus indicats no inclouen les despeses de transport i enviament. 
Àrea geogràfica 
La venda en línia dels productes i serveis presentats al lloc està reservada als compradors que resideixen a França i als lliuraments requerits en aquesta àrea geogràfica. 
Comandes 
El comprador que vulgui comprar un producte o servei ha de:  
– emplenar el full d'identificació en el qual indicarà totes les dades sol·licitades. – efectuar el pagament en les condicions previstes; 
– confirmar la comanda i el seu pagament La confirmació de la comanda comporta l'acceptació d'aquestes condicions de venda, el reconeixement de tenir-ne perfecte coneixement i la renúncia a acollir-se a les pròpies condicions de compra o altres condicions._cc781905- 5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_
Totes les dades facilitades i la confirmació registrada constituiran la prova de la transacció. Valdrà la signatura de la confirmació i acceptació de les operacions realitzades El venedor comunicarà per correu electrònic la confirmació de la comanda registrada. 

 

Dret de retractació

Teniu dret a desistir d'aquest contracte sense donar cap motiu dins de  
catorze dies després de rebre la vostra comanda. 
El període de desistiment caduca catorze dies després del dia en què vostè, o un tercer que no sigui el transportista i designat per vostè, pren possessió física de l'últim lot o de l'última peça. 
Per exercir el dret de desistiment, cal que ens ho comuniqueu per carta enviada per correu postal a la següent adreça: Restaurant La Chaumière, 96 AV EMMANUEL BROUSSE 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA o per correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: lachaumiere@alicepro.fr la vostra decisió de desistir d'aquest contracte mitjançant una declaració inequívoca (per exemple, carta enviada per correu postal o correu electrònic). Podeu utilitzar el model de formulari de desistiment però no és obligatori. 
Perquè es respecti el termini de desistiment, n'hi ha prou amb que envieu la vostra comunicació relativa a l'exercici del dret de desistiment abans del venciment del termini de desistiment. 

Efectes de la retirada 
En cas de desistiment d'aquest contracte, li reemborsarem tots els pagaments rebuts de vostè, inclosos els costos d'enviament (excepte els costos addicionals derivats del fet que hagi escollit, si escau, un mètode de lliurament diferent del mètode menys costós de lliurament estàndard ofert per nosaltres) sense demora indeguda i, en tot cas, com a màxim catorze dies a comptar des del dia en què se'ns ha informat de la seva decisió de desistir d'aquest contracte. Farem el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que vau utilitzar per a la transacció inicial, tret que accepteu expressament un mitjà diferent; en tot cas, aquest reemborsament no suposarà cap cost per a vostè, podrem retenir el reemborsament fins que no rebem el bé o fins que no hagi aportat la prova d'enviament del bé, essent la data conservada la del primer d'aquests esdeveniments._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
Ens ha de retornar o retornar la mercaderia a l'adreça següent: Restaurant La Chaumière, 96 AV EMMANUEL BROUSSE 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA, sense demora indeguda i, en tot cas, com a màxim catorze dies després d'haver-nos informat. de la seva decisió de desistir d'aquest contracte. Aquest termini es considera complert si retorneu la mercaderia abans de l'expiració del termini de catorze dies. 
Vostè assumirà el cost directe de la devolució de l'article. 

Condicions de pagament 
El preu es paga en fer la comanda. 
Els pagaments es faran amb targeta de crèdit; es realitzaran mitjançant el sistema segur STRIPE que utilitza el protocol SSL (Secure Socket Layer) perquè la informació transmesa estigui xifrada per programari i que cap tercer pugui llegir-la durant el transport a la xarxa. -136bad5cf58d_
Només es carregarà el compte del comprador quan s'enviïn els productes o serveis disponibles i només per l'import dels productes o serveis enviats o descarregats. A petició del comprador, se li remetrà una factura en paper amb l'IVA. 


Lliuraments 
Els lliuraments es realitzen a l'adreça indicada en el formulari de comanda que només pot ser a la zona geogràfica pactada. Els riscos corren a càrrec de l'adquirent des del moment en què els productes han abandonat les instal·lacions del Restaurant La Chaumière. En cas de desperfectes durant el transport, la protesta motivada s'ha de fer al transportista dins dels tres dies següents al lliurament.Els terminis de lliurament es donen a títol merament informatiu; si aquests superen els trenta dies des de la comanda, es podrà rescindir el contracte de compravenda i reemborsar-se el comprador. 


Garantia 
D'acord amb l'article L211-4 L'actuació basada en l'article L211-4 del codi de consum, relativa a la garantia de 
conformitat, es prescriu per dos anys. El venedor està obligat a lliurar la mercaderia que compleixi amb el contracte i és responsable de qualsevol falta de conformitat 
existent en el moment del lliurament. 
També es fa responsable de qualsevol falta de conformitat derivada de l'embalatge, de les instruccions de muntatge o de la instal·lació quan aquest li hagi estat a càrrec del contracte o s'hagi realitzat sota la seva responsabilitat._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_
Tots els productes subministrats pel venedor gaudeixen de la garantia legal prevista pels articles 1641 i següents del Codi Civil. 
En cas d'incompliment d'un producte venut, aquest podrà ser retornat al venedor que el retornarà, el canviarà o el retornarà. 
Totes les reclamacions, sol·licituds de canvi o devolució s'han de fer per correu postal a l'adreça següent: Restaurant La Chaumière, 96 AV EMMANUEL BROUSSE 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA en el termini de dos anys a comptar des del descobriment del vici._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_
D'acord amb l'article 1648 del Codi Civil "L'acció derivada de vicios redhibitoris l'ha d'interposar l'adquirent en el termini de dos 
anys des del descobriment del defecte. 
En el cas previst per l'article 1642-1, l'acció s'ha d'interposar, sota pena d'execució hipotecària, en el termini d'un any des de la data en què el venedor pugui quedar alliberat dels defectes o falta de conformitat aparents. » 
Responsabilitat 
El venedor, en el procés de venda en línia, només està obligat per una obligació de mitjans; no es pot assumir la seva responsabilitat per danys derivats de l'ús de la xarxa d'Internet, com ara pèrdua de dades, intrusió, virus, interrupció del servei o altres problemes involuntaris. 


Propietat intel·lectual 
Tots els elements del lloc web de Restaurant La Chaumière són i segueixen sent propietat intel·lectual exclusiva de Restaurant La Chaumière. Ningú està autoritzat a reproduir, explotar, redistribuir o utilitzar per qualsevol motiu, ni tan sols parcialment, elements del lloc ja siguin de programari, visuals o sonors.Qualsevol simple enllaç o hipertext està estrictament prohibit sense acord Escrit per Restaurant La Chaumière._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_


Dades personals 
D'acord amb la Llei de tractament de dades, fitxers i llibertats de 6 de gener de 1978, la informació de caràcter nominatiu relativa als compradors pot ser objecte de tractament automatitzat. Totes les queixes, sol·licituds de canvi o devolució s'han de fer per correu postal a l'adreça següent: Restaurant La Chaumière, 96 AV EMMANUEL BROUSSE 66120 FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA dins dels trenta dies següents a l'entrega.


Responsabilitat
El venedor, en el procés de venda en línia, només està obligat per una obligació de mitjans; no es pot assumir la seva responsabilitat per danys derivats de l'ús de la xarxa d'Internet com ara pèrdua de dades, intrusió, virus, interrupció del servei, o altres problemes involuntaris.Propietat intel·lectual tots els elements del lloc del Restaurant La Chaumière són i segueixen sent la propietat intel·lectual. i propietat exclusiva del Restaurant La Chaumière. 
Ningú està autoritzat a reproduir, explotar, redistribuir o utilitzar per qualsevol motiu, ni tan sols parcialment, elements del lloc ja siguin de programari, visuals o sonors.Qualsevol simple enllaç o hipertext està estrictament prohibit sense acord Escrit per Restaurant La Chaumière._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_


Dades personals 
D'acord amb la Llei de tractament de dades, fitxers i llibertats de 6 de gener de 1978, la informació de caràcter nominatiu relativa als compradors pot ser objecte de tractament automatitzat. Els compradors poden oposar-se a la divulgació de les seves dades comunicant-ho a Restaurant La Chaumière. Així mateix, els usuaris tenen dret a accedir i rectificar les dades que els concerneixen, d'acord amb la Llei de 6 de gener de 1978. 

 

Arxiu - Proof 
Restaurant La ChaumièreRestaurant La Chaumière arxivarà les ordres de compra i les factures en un suport fiable i durador constituint una còpia fidel d'acord amb el que estableix l'article 1348 del Codi Civil. Els registres informatitzats de Restaurant La Chaumière seran considerats per les parts com a prova de comunicacions, comandes, pagaments i transaccions entre les parts.

 
Resolució de controvèrsies 
Aquestes condicions de venda en línia estan subjectes a la llei francesa. En cas de litigi, la jurisdicció s'atribueix als tribunals competents de FONT ROMEU, sense perjudici de múltiples demandats o reclamacions de garantia. 

 

bottom of page